×

ក្រសួងការងារ ចេញប្រកាស​ស្តីពី​ការឈប់បុណ្យ​ដែល​មានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញប្រកាសស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៃរោងចក្រ សហគ្រាសទាំងអស់ ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១ នៃច្បាប់ស្ដីពីការការងារ។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ មានចំនួន ២១ថ្ងៃ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង