×

តើឈាម ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ជាឱសថ ដែរឬទេ?

ចំណេះដឹង៖ ជាការពិត នៅពេលនិយាយពីឱសថ យើងតែងតែគិតដល់ ថ្នាំប្រភេទគ្រាប់ ថ្នាំប្រភេទទឹក សម្រាប់លេបព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ។ ចុះឈាមរបស់យើង ត្រូវបានចាត់ទុកជាឱសថ ឬយ៉ាងណា?

យោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ នៅក្នុងមាត្រា៣ បានបញ្ជាក់ថា ប្រភេទផលិតផលដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាឱសថនោះ រួមមានដូចជា៖

-សេរ៉ូម ឬវាក់សាំង
-ឈាម ឬផលិតផលដែលបានមកពីឈាម
-ឱសថបូរាណ
-និង ផលិតផលដែលផ្សំឡើងដោយមានជាតិពុល ដែលមានក្នុងបញ្ជីកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង