ករណីឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជា

គិតត្រឹមម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០

No.
រាជធានី/ខេត្ត
ករណីឆ្លង​
ករណីអ្នកស្លាប់
ករណីជា

1
ភ្នំពេញ
30
0
29

2
បាត់ដំបង
8
0
8

3
កែប
4
0
4

4
កំពង់ចាម
16
0
16

5
កំពង់ឆ្នាំង
3
0
3

6
ព្រះវិហារ
2
0
2

7
បន្ទាយមានជ័យ
5
0
4

8
ត្បូងឃ្មុំ
4
0
4

9
សៀមរាប
7
0
7

10
កំពត
2
0
2

11
ព្រះសីហនុ
40
0
40

12
កោះកុង
2
0
2

13
កណ្តាល
2
0
2

សរុប
125
0
123