×

គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​ផ្សារអូឡាំពិក ជូនដំណឹង​ដល់​បងប្អូន​អាជីវករ​នៅអគារ D2 និងកម្មករ​លីសែង កង់បី ម៉ូតូឌុប ទៅយក​សំណាក​ជាបន្ទាន់

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារអូឡាំពិក បានជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអាជីវករនៅអគារD2ដែលបានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយ បុគ្គលិករបស់បងប្អូនអាជីវករតូបលេខ: ១៧៤+១៧៨ អគារD2 សូមរួសរាន់អញ្ជើញទៅយកសំណាក រួមទាំងបងប្អូនកម្មករលីសែង កង់បី ម៉ូតូឌុប និងបងប្អូន អាជីវករនៅសងខាងមាត់ច្រកចេញចូលផ្សារទី៤។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារអូឡាំពិក បញ្ជាក់ថា ប្រសិនបងប្អូន មិនទៅយកសំណាកទេ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារមិនអនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនប្រកបអាជីវកម្មទេ៕

 

ប្រភព៖ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារអូឡាំពិក

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង